Privacyverklaring ABM van Zijl b.v.

Met deze privacyverklaring attenderen wij u er op dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gaan verzamelen en gebruiken. Dit is noodzakelijk om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons? 
Dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte toe te kunnen sturen. Wij bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst moet voldoen, goederen, verrichten werkzaamheden, factureren en communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer?
Dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Wij laten aan u weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde inkoopopdracht of dienst dient te voldoen, een offerte aanvraag toe te kunnen sturen, een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te betalen en met u over de overeenkomst te kunnen communiceren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan bestaat de mogelijkheid dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Bij de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden, dit betreft:

  • Partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
  • ERP software. Wij maken gebruik van een extern softwarebedrijf voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.
  • E-mail. Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wanneer u klant bij ons bent geworden of wij bij u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie voor de Belastingdienst te bewaren. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u bent geen klant bij ons geworden, verwijderen wij uw gegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact.

Als wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij zijn geen klant van u geworden, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk drie jaar na ons laatste contact.

Uw rechten
U heeft het recht ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Ook kunt u ons vragen aanvulling of wijzigingen van uw persoonsgegevens door te voeren. Daarnaast heeft u het recht te vragen om uw persoonsgegevens in onze administratie te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen en/of bij vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de directeur van ABM van Zijl B.V.:

Fred van Zijl
Middelblok 134
3831 BP Gouderak
+31 182303160

info@abmbv.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gouderak 17-5-2018